Rotterdam, Quarantaineterrein (Heijplaat)

Opdrachtgever:

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Uitvoeringsperiode:

2019

Contractvorm:

Werkomschrijving UAV

Geschiedenis

Het Quarantaineterrein ligt aan de zuidelijke oever van de Maas, naast de Heysehaven en het RDM-terrein en bij het dorp Tuindorp. Het is een groen terrein midden in de industriële haven en de harde stenige omgeving. Het gebied werd in 1934 opgeleverd als Quarantaine- Inrichting Beneden Heijplaat, bedoeld voor het afgezonderd verplegen van zieke scheepsbemanningen. Deze functie was in de periode dat het Quarantaineterrein werd opgeleverd al snel achterhaald. Het Quarantaineterrein is daarom nooit echt voor zijn doel gebruikt. Het gebied kende sinds de Tweede Wereldoorlog verschillende andere gebruiksdoeleinden.

Het oorspronkelijke terrein was groter. Een deel van de bebouwing is rond 1990 gesloopt en het terrein is verkleind ten behoeve van de ontwikkeling van de haven. Het huidige restant is beschermd en heeft sinds 2008 de status als Rijksmonument. Het betreft de gebouwen, de terreininrichting en het geheel als ensemble.

Het Havenbedrijf is eigenaar van het terrein en wil het gebied een nieuwe functie geven en heeft daarom een visie op het toekomstig gebruik en betekenis voor het gebied ontwikkeld. Ter voorbereiding op deze ontwikkeling wil Havenbedrijf Rotterdam het voormalig gronddepot op het voormalig sportveld ontmantelen.

Projectdoel

Het projectdoel van het project ‘Verwerking verontreinigde grond Quarantaineterrein te Heijplaat Rotterdam’ is, vooruitlopend op de ontwikkelingen voor de herbestemming van het Quarantaineterrein, het ontmantelen van het voormalig gronddepot op het voormalig sportveld. Hierdoor kunnen de aanpassingen aan de infrastructuur en de verbouwing van de opstallen, die later zijn gepland, voorspoedig verlopen. De opstallen van het Quarantaineterrein blijven bewoond gedurende de uitvoeringswerkzaamheden voor deze opdracht. Speciale aandacht van de opdrachtnemer dient besteed te worden aan de afstemming met het Havenbedrijf Rotterdam en de huidige bewoners van het Quarantaineterrein, zodat veiligheid voor de bewoners gegarandeerd blijft en overlast tot een minimum wordt beperkt.

Een korte samenvatting van het werk:

  • Verwijderen antropogene bijmenging d.m.v. zeven van de grond.
  • De overblijvende grond na het zeven spreiden en verwerken in het ontgraven terrein.

De overgebleven bijmenging dient een bestemming voor gezocht te worden. Op advies van Verheij Milieu zijn er diverse verbetervoorstellen geweest om de stortkosten hiervan zo laag mogelijk te houden. Door inzet van diverse middelen is er zoveel mogelijk scheiding gebracht in de afvalstromen. Hierdoor dalen de kosten per specifieke afvalstroom en levert dit enorme besparingen op voor de opdrachtgever ten opzichte van de originele uitvoeringsmethode.